TJÄNSTER

Psykoterapi


Psykoterapi är en systematisk behandling som har sin utgångspunkt i en teori om hur människor utvecklas och förändras. På så vis skiljer den sig från andra typer av samtal.

Psykoterapins längd varierar och kan vara några samtal vid t.ex en kris, eller en serie samtal då behandlingen ofta har ett bestämt fokus. Ibland kan psykoterapi pågå i flera år.

Psykoterapeutisk behandling sker regelbundet och med relativt tät kontakt för att underlätta förändringsprocessen.

Vid de första samtalen får du berätta om din situation och vad det är för problem du vill ha hjälp med. Du får också en möjlighet att känna efter hur mitt sätt att jobba passar dig. Tillsammans kommer vi sedan överens om vi ska fortsätta samtalen, vad vi ska fokusera på och hur länge vi ska träffas.


Jag arbetar utifrån en psykodynamisk grundsyn och har intresserat mig för Mentaliseringsbaserad terapi och affektfokuserade psykoterapier som Intensiv Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP).  

En utgångspunkt är anknytningsteori och tanken att vi formas genom livet av och i de relationer vi har till viktiga andra. De lösningar vi hade i relation till våra nära och kära fungerade när de uppstod, men efter hand kan de ge upphov till livsmönster som inte längre är hjälpsamma. Psykoterapin utgår från det som händer här och nu, men ibland kan det behövas en tillbakablick för att se det sammanhang där mönstret uppstod. En del i behandlingen kan också vara att hitta strategier och verktyg för att hantera dina svårigheter och livssituation. 

I psykoterapin utforskas dessa mönster vilket kan leda till en större förståelse för dig själv och ökad medvetenhet om hur du reagerar. Det blir lättare att stå i kontakt med känslor och behov. Självkännedomen och självkänslan kan öka och det blir lättare att uttrycka dig själv och vad du behöver. Det kan ge större frihet och flexibilitet att lyssna in dig själv och andra vilket kan förbättra relationer. Motståndskraften mot livets påfrestningar ökar samtidigt som symtomen ofta minskar i kraft och styrka.


EMDR


Vid posttrautmatisk stress (PTSD) eller traumatiska erfarenheter använder jag ibland en traumabehandling som heter EMDR. EMDR står för Eye Movment Desensitization and Reprocessing therapy.

Svåra upplevelser kan ibland bli så överväldigande att vi, när de hände, inte kunde bearbeta dem. Minnena lever kvar i sin ursprungliga form, stör oss och påverkar oss ofta negativt i hur vi ser på oss själva i förhållande till traumat. Behandlingen går ut på att aktivera vår förmåga att hantera hur traumat påverkar oss idag, minska laddningen i minnena och bearbeta tankar och känslor som traumat väcker nu.

Konsultation


Konsultation eller rådgivning utgår ofta ifrån en konkret fråga eller ett problem som du vill diskutera. Det kan gälla en situation i ditt yrkesliv som du vill pröva olika tankar och förhållningssätt till, eller en mer privat situation som du känner dig villrådig inför. I samtal med en professionell, utanförstående person kan nya vinklingar och uppslag komma fram som bidrar till en lösning. 

Psykosocial utredning vid ofrivillig barnlöshet


Sedan flera år har jag ett samarbete med Carl von Linnékliniken och gör psykosociala utredningar på deras uppdrag. Utredningarna behövs både för ensamstående eller par som önskar ta emot donerade könsceller. Jag gör också psykosociala utredningar för dig som ska donera ägg. För personer som är ofrivilligt barnlösa finns möjlighet till krissamtal. 


Läs mer om den hjälp som en kan få vid ofrivillig barnlöshet på Carl von Linnéklinikens hemsida.

Handledning


Handledning ger ett utrymme att få reflektera över sitt arbete, antingen kring specifika ärenden, ens yrkesroll eller den arbetssituation en är i. 


Jag har erfarenhet av att handleda psykologer och andra yrkesgrupper samt psykologstudenter på grundläggande nivå och PTP-psykologer. 

Neuropsykologisk utredning


En neuropsykologisk utredning innebär en kartläggning av dina kognitiva funktioner och kan ge svar på vad som är dina starka och svaga sidor. Det kan vara aktuellt om du varit med om något som påverkat din hjärna till exempel en skada eller en sjukdom och efter det märkt att det blivit svårare att komma ihåg, koncentrera sig, hitta ord, inte orkar lika länge utan blir hjärntrött. Det kan också vara något som funnits med sedan lång tid. 

Utredningen kan bidra till en större förståelse för hur du fungerar både för dig själv och för din omgivning. Med utredningen som grund kan det gå att hitta strategier som underlättar i vardagen och får den att flyta lättare.